-Soruşturma Raporunun Hazırlanması

1-) Sonuç Çıkarma :
Soruşturmalarda, sağlıklı ve tutarlı bir sonuca ulaşmak en önemli amaçtır. Bundan dolayı soruşturma konusu fiil ve durumların hukuki unsurlarının açık ve ayrıntılı bir şekilde belirlenmesi, sanığın lehindeki ve aleyhindeki bütün kanıtların toplanması ve değerlendirilmesi şarttır. Yine sonucu etkilemeyecek gereksiz ayrıntı ve açıklamalara girilmemesi, soruşturma raporunun soruşturma konusunu tam olarak kapsayacak şekilde doğru ve eksiksiz olması, konulara duygusallıktan, dış etkilerden ve gereksiz yorumlardan uzak bir yaklaşımla değinilmesi çok önemlidir.
Soruşturma raporunda sebep ve sonuçların açıkça belirtilmesi, raporun bölümleri arasında herhangi bir çelişkiye meydan verilmeyerek gerekli bağlantı ve dengenin sağlanması ve böylece sağlıklı bir sonuca ulaşılması gereklidir.
Bu arada, soruşturmacının önüne gelen olayda kurum veya kamu zararı oluşup oluşmadığını da her zaman incelemesi, sorumlusunu belirlemesi ve bunun usulüne göre sorumlusundan tahsilini sağlamak üzere konuyu raporunda
değerlendirmesi gerekir. Zamanaşımı nedeniyle disiplin ve ceza soruşturmasının sürdürülmesine gerek kalmadığı durumlarda bile* eğer zarar varsa, bu yönden sorumluluk incelenerek rapora bağlanmalıdır. Bu konuda soruşturmacının bilgisi yeterli değilse veya uzmanlık alanına girmiyorsa, üniversitenin veya diğer kurumlann konuyla ilgili uzmanlarından bilirkişi olarak yararlanılması mümkündür.

2-) Soruşturma Raporuna giriş ve içerik
Soruşturmanın tamamlanmasından sonra bir “Soruşturma Raporu” hazırlanır.Soruşturma raporuna, soruşturma onayının açıklaması ile başlanır. Bu kısımda soruşturma emrini veren makam, soruşturma emrinin tarih ve numarası,soruşturmanın konusu, soruşturulanın kimliği, soruşturmaya başlama tarihi ve soruşturmanın sona erdiği tarih belirtilir. Daha sonra soruşturma sırasında yapılan işlemler (alınan ifadeler, toplanan deliller, sanığın sicil ve hal durumu, savunma özeti gibi) kısaca açıklanır. Yapılan açıklamaları takiben olay hukuki yönden kısaca tartışılır. Suçun i.şlenip işlenmediği konusundaki düşünce gerekçeli olarak belirtilir.
Ayrıca soruşturma raporlarında;
• Açık bir anlatımla, incelenen ve soruşturulan konularla tüm hususlar ve bunlann yasal unsurları açık ve etraflı şekilde belirtilmeli,
• Kasıtlı ya da kusurlu fiil ve durumlar, itham edilen kişinin yaranna ve zararına olan tüm kanıtlar, sicil ve disiplin durumu değerlendirilmeli,Sonucu etkilemeyecek gereksiz açıklamalara girilmemeli, bütün soruşturma
konularını kapsayacak nitelikte olmasına özen gösterilmeli, yapılan incelemeler tam olarak yansıtılmalı, soruşturulan olay sade bir anlatımla ortaya konularak, çözümlenmeli,
• Konulara, yanlış yorumlamalara yol açmayacak şekilde, objektif yaklaşılmalı, getirilen tekliflerin sebep ve dayanakları açıkça belirtilmeli,
• Bir önceki bölümün bir sonraki bölümü açıklayıcı ve geliştirici nitelikte olmasına, bölümler arasında denge bulunmasına dikkat edilmeli,
• Kullanılan kanuni veya bilimsel deyim ve kelimelerin seçimi ve kullanılmasında özenli davranılmalı,
• Türk Ceza Kanununda suç olarak nitelendirilen terimlere yer verilmemeli, verildiği takdirde ayrıca ceza soruşturması gereğine işaret edilmelidir.

3. Teklif
Soruşturmacı, raporun sonuç kısmında varsa suçun ne olduğu, sanığın suçlu olup olmadığı, bu suça uygulanacak ceza konusundaki görüşünü ve hakkında uygulanmasını teklif edeceği cezayı Yönetmelikte yer alan adı ve madde numarası
ile birlikte teklif olarak belirtir. Ceza teklif edilirken 16. madde gereğince bir alt veya 15. madde gereğince bir üst ceza uygulanıp uygulanmayacağı da gerekçesiyle birlikte belirtilir.
Soruşturma raporu ve dosya bir üst yazı ve dizi pusulasına bağlanarak soruşturma emrini veren makama sunulur.
Bazen sanığın kişiliğinde gerçekleşen veya hukuki durumunda meydana gelen bir değişiklik sonucu ceza verilmesine veya verilen cezanın uygulanmasına imkan kalmaz. Kısaca disiplin cezalarını düşüren bu haller:
a. Ceza tebliğinden önce merhurun ölmesi,
b. Suçlunun lehinde yeni bir kuralın konması,
c. Cezanın değişmesi ve fiilin disiplin suçu olmaktan çıkması,
d. Zamanaşımı,
e. Disiplinle ilgili af kanunu çıkarılmasıdır.

Böyle durumlarda olayın esasına girilmeden cezayı düşüren sebep açıklanarak, disiplin amirine soruşturmanın kaldırılması için teklifte bulunulur. Söz konusu haller dosya disiplin amirine geldikten veya ceza verildikten sonra ortaya çıkmışsa, disiplin amiri veya disiplin kurulu tarafından cezanın düştüğüne karar verilir.

2,615 total views, 1 views today

Yorum yapiniz

Önceki yazıyı okuyun:
-Kamu görevlisi (Hakimin) Cinsel Saldırı Suçu İşlemesi

KAMU GÖREVLİSİ(HAKİMİN) CİNSEL SALDIRI SUÇU İŞLEMESİ T.C. YARGITAY CEZA GENEL...

Kapat