-Disiplin yönetmeliklerindeki zamanaşımı sürelerinin geçirilmiş olması

ÖZETİ: Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nde yer alan ve disiplin soruşturmasına başlanılması için öngörülen sürelere uyulmamış olunmasının, ceza verme yetkisini zamanaşımına uğratmayacağı.
Danıştay 8. Dairesinin 01.04.2005 tarih ve E:2004/2891, K:2005/1516 sayılı Kararı.
İstemin Özeti : Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesinde öğretim üyesi olan davacının, alt ceza uygulanması suretiyle 1/8 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Üniversite Disiplin Kurulunun 5.11.2002 gün ve 15 sayılı işleminin iptali ve kesilen parasal bedelin ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada; davacının disiplin cezasına konu fiilinin aynı gün ( 2.7.2002 ) davalı idarece öğrenilmesine rağmen, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 19. maddesinin ( a ) bendi uyarınca 2.7.2002 tarihinden itibaren en geç bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlanılması gerekirken, bu süre geçirilmek suretiyle 20.9.2002 tarihinde disiplin soruşturmasına başlanılarak soruşturma sonucunda davacıya verilen disiplin cezasının zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal ederek davacıdan kesilen para cezası bedelinin davacıya ödenmesine karar veren Erzurum İdare Mahkemesinin 13.5.2003 gün ve E: 2002/1859, K: 2003/612 sayılı kararının, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.
Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi N.T.’ın Düşüncesi: İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı E.C.’in Düşüncesi: Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapan davacıya Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin, 9/d, g/ı ve 16. maddeleri uyarınca verilen 1/8 oranında aylıktan kesme cezasının kaldırılması ve kesilen cezanın tarafına ödenmesi istemiyle açılan davayı kabul ederek işlemi zamanaşımı yönünden iptal eden, kesilen ceza bedelinin davacıya ödenmesine karar veren idare mahkemesi kararı temyiz edilmektedir.
Temyize konu idare mahkemesi kararında, disiplin soruşturmasına, mevzuatta öngörülen süre içerisinde başlanılmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.
Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 19. maddesinden, disiplin suçu niteliğindeki fiil ve hallerin işlenildiğinin soruşturmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren maddede belirlenen sürelerde disiplin soruşturmasına başlanılacağı, nihayetinde disiplin cezasının iki yıl içinde verilmesi gerektiği belirtilerek, disiplin cezasının verilmesinden önceki aşamalarda, soruşturmanın daha çabuk yapılması sağlanarak, disiplin suçunu işlemiş olan kişiye daha etkin ve çabuk ceza verilmesi amaçlanmıştır.
Yukarıda adı geçen yönetmelik maddesi ile soruşturmaya başlamak için öngörülen süreler, idarenin işleyişini yönlendiren ve hızlandıran nitelikte olup bu sürelere uyulmamış olması, bu konuda görevli olanların kişisel sorumluluğu ile ilgili olduğundan, disiplin suçu işleyen kişiye ceza verilmemesi sonucunu doğurmaz.
Bu durumda, işin esasına girilerek yapılacak inceleme sonucunda bir karar verilmesi gerekirken, soruşturmanın mevzuatta öngörülen sürede başlatılmadığı gerekçesiyle işlemi iptal eden idare mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenle temyiz isteminin kabulüyle, mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
KARAR :
Danıştay Başkanlar Kurulunun 16.6.2004 gün ve 2004/13 sayılı kararı ile Danıştay Onikinci Dairesinde görülmekte olan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen öğretim elemanları, memur ve diğer personelin disiplin işlerine ilişkin dava ve temyiz başvurularının Dairemizde görülmesine ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi uyarınca kararın düzeltilmesi istemlerinin dosya devri yapılan dairece sonuçlandırılmasına karar verildiğinden işin esasına geçildi.
Uyuşmazlık; Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesinde öğretim üyesi olan davacının, alt ceza uygulanması suretiyle 1/8 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali ve kesilen parasal bedelin ödenmesine karar verilmesi isteminden doğmuştur.
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin “”zamanaşımı”” başlığını taşıyan 19. maddesinde, bu yönetmelikte sayılan disiplin suçu niteliğindeki fiil ve halleri işleyenler hakkında bu fiil ve hallerin işlenildiğinin soruşturmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren;
a- Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,
b- Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar”” hükmüne yer verilmiştir.
Yönetmeliğin yukarıda aktarılan 19. maddesinin ( a ) bendi ile getirilen bir aylık süre, idarenin iç işleyişiyle ilgili olup kanıtların kaybolmasını önlemek, soruşturmanın daha çabuk yapılarak disiplin suçunu işlemiş olan kişiye daha etkin ve çabuk ceza verilmesini sağlamak amacıyla konulmuştur.
Bu nedenle, disiplin cezasının verilmesinden önceki evrelerde yönetmelikle getirilen belirli sürelere uyulmaması, bu konuda görevli olanların kişisel sorumluluğu ile ilgili olup disiplin suçu işleyen kişiye ceza verilmemesi sonucunu doğurmaz.
Bu durumda, işin esasına girilerek yapılacak incelemenin sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, soruşturmanın yönetmelikte öngörülen sürelere uyulmadan yürütüldüğü gerekçesiyle işlemi iptal eden İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.
SONUÇ :
Açıklanan nedenlerle; Erzurum idare Mahkemesi kararının bozulmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine, 1.4.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

1,777 total views, 4 views today

Yorum yapiniz

Önceki yazıyı okuyun:
-Disiplin cezasının geri alınarak başka ceza verilmesi

Davacının daha önce disiplin amirince uyarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin...

-Adli yargıya konu olayda Dava sonucu beklenmeden disiplin cezası verilemeyeceği

ÖZET: Davacının kamu görevinden çıkarma cezası ile cezalandırılmasına yol açan...

Kapat