-Soruşturmayı yürüten disiplin amirinin ceza veremeyeceği hakkında Danıştay Kararı

Danıştay Onikinci Daire Başkanlığından: Esas No: 2014/3085 Karar No: 2014/4911

Disiplin cezaları, kamu hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi bakımından kamu görevlilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları ifa etmemeleri veya mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanan yaptırımlar olup, memurların özlük hakları üzerinde doğrudan ve önemli sonuçlar doğurmaları sebebiyle sübjektif ve bireysel etkileri bulunduğu gibi kamu görevinin gereği gibi sürdürülmesi ve kamu düzeninin sağlanması bakımından objektif ve kamusal öneme sahiptirler. Bu bakımdan disiplin soruşturmalarının yapılmasında izlenecek yöntem, ceza verilecek fiiller ve ceza vermeye yetkili makam ve kurullar pozitif olarak mevzuatla belirlenmekte, doktrin ve yargısal içtihatlarla da konu ile ilgili disiplin hukuku ilkeleri oluşturulmaktadır. Disiplin cezalarının sağlıklı ve objektif olması, cezayı veren disiplin amirlerinin olayı objektif değerlendirebilmeleriyle mümkün olup, kamu görevlisinin suç oluşturduğu iddia edilen fiili ile ilgili olarak idarece açılan bir disiplin soruşturmasını yapmakla görevlendirilen soruşturmacının hazırladığı raporda getirdiği teklifi daha sonra disiplin amiri sıfatıyla kabul etmek suretiyle ceza olarak vermesi objektiflik ve tarafsızlık ilkesine aykırıdır.

2,198 total views, 1 views today

Yorum yapiniz

Önceki yazıyı okuyun:
-Yayın ve Diğer Bilimsel Çalışmalarda Başkasına Ait Eserlerden Hukuka Uygun Olmayan Alıntı ve Yararlanmalar

Yükseköğretimde bilimsel çalışmalar sırasında başkasına ait çalışmalardan yararlanma olağan bir...

-Yayınlanan makalede tez çalışmasını kaynak göstermeden kullanmak

Şüpheli: ……………….Üniversitesi Tıp Fak.Öğretim Üyesi Suç : … Dergisinde yayınlanan...

Kapat