-Kamulaştırmasız el atma, tazminat, haciz yasağı, şikayet

Kamulaştırmasız el atma, tazminat, şikayet, haciz
T.C.
YARGITAY
8.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2014/19215
KARAR NO: 2014/16747
KARAR TARİHİ: 23.09.2014

>KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT,HACİZ YASAĞI,ŞİKAYET.

Özet: Kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan tazminat alacağına ilişkin takibe konu şikâyetle ilgili, 6487sayılı Yasa’nın 21. maddesi ile değişik 2942 sayılı Yasa ’nın Geçici 6. maddesinin yürürlüğe girmesiyle, idarenin mal hak ve alacakları haczedilemeyeceğinden mahkemece şikâyetin kabulü ile haczin kaldırılması gerekir.

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik hâkimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlu M… Belediye Başkanlığı vekili şikâyetinde; takibe dayanak yapılan ilamın kamulaştırmasız elatmadan kaynaklanan tazminata ilişkin olduğunu, 6487 sayılı Yasa’nın 21. maddesi ile değişik 2942 sayılı Yasa’nın Geçici 6. maddesi gereği idarenin mal, hak ve alacaklarının haczedilemeyeceğini bildirerek, V… Antalya şubesi hesaplarına konulan haczin kaldırılmasını istemiştir.

İcra Mahkemesince, haciz tarihi İtibariyle 6111 sayılı Yasanın Geçici 2. maddesi iptal edildiğinden ve halen yürürlükte bulunan 5999 sayılı Kanunun Geçici 6. maddesine göre alacağın doğumuna sebep olan idare eyleminin 1983 yılından öncesine ait olduğuna ilişkin iddia ve bilgi de bulunmadığından, kamulaştırmasız el atmaya ilişkin eylemin 1983 yılından sonra olduğunun kabulünün gerektiği, bu durumda borçlu aleyhinde haciz uygulanmasının anılan /asa çevresinde hukuka uygun olduğu gerekçesiyle şikâyetin reddine karar verilmiştir.

6111 sayılı Yasa’nın Geçici 2. maddesi haciz yasağı getirmekle birlikte anılan Yasa maddesi Anayasa’ya aykırı görülerek 01.11.2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmiş olmakla uygulanırlığı kalmamıştır. Bu durumda ilam tarihi yeniden haciz yasağının getirildiği 11.06.2013 tarihînden önce olması halinde haciz konulabileceğinden şikâyetin reddi, ilam tarihi 11.06.2013 tarihinden sonra olması halinde ise haciz yasağı mevcut olduğundan şikâyetin kabulü gerekir.

Somut olayda; kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan tazminat alacağına ilişkin takibe konu ilamın tarihi 13.12.2013 olup, şikâyete konu hesaba 27.02.2014 tarihli müzekkere ile haciz konulmuştur, ilamın karar tarihi itibariyle 6487 sayılı Yasa’nın 21. maddesi ile değişik 2942 sayılı Yasa’nın Geçici 6. maddesi yürürlüğe girdiğinden artık 6111 sayılı Yasa’nın Geçici 2. maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olmasının ve elatma tarihinin bir önemi yoktun Uyuşmazlığa 6487 sayılı Yasa’nın 21. maddesi ile değişik Geçici 6. maddesinin uygulanması gerekir. Anılan değişiklik uyarınca idarenin mal hak ve alacakları haczedilemeyeceğinden Mahkemece, şikâyetin kabulü ve haczin kaldırılması gerekirken olaya uygun düşmeyen gerekçeyle şikâyetin reddine karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme hükmünün yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nın 366 ve 6100 sayılı HMK’nın Geçit 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), taraflarca HUMK’nın 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK’nın 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 23.09.2014 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

2,392 total views, 1 views today

Yorum yapiniz

Önceki yazıyı okuyun:
-Memurun Memura karşı suçundan Devlet Sorumludur

T.C YARGITAY 4.HUKUK DAİRESİ ESAS: 2013/2838 KARAR: 2014/230 Davacı P…...

-Aylıktan Kesme Cezasında oran belirtme

EKSİK SORUŞTURMAYA DAYALI OLARAK VE ORANI BELİRTİLMEKSİZİN DAVACININ AYLIKTAN KESME...

Kapat