• +90 342 360 1200 / 3101

   

BAŞKAN : Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan KAPLAN ARIK

 

        Kamu Hukukunun temel branş derslerinden biri olan Anayasa hukuku, geleneksel olarak devletin biçimini, ana kuruluşlarını, yasama, yürütme, yargı gibi devletin temel organlarının kuruluşunu ve işleyişini, bu organları arasındaki karşılıklı ilişkiler ile bireylere sağlanan temel hak ve özgürlükleri inceleyen bir hukuk bilim dalıdır. Bireyin temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen en üst hukuk normlarını incelemesi sebebiyle Anayasa Hukukunun önemli bir yönü de özgürlükler hukukuna ilişkin olmasıdır.

        Anayasa Hukuku derslerinde, devletin temel organları ve vatandaşların temel hak ve özgürlükleri olmak üzere belli başlı iki yönün öğretilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, devletin temel organları incelenmekte, yasama, yürütme, yargıdan oluşan bu organların, kuruluşları ve işleyişleriyle yine bu organlar arasındaki karşılıklı ilişkiler incelemektedir. Anayasa hukuku bu yönüyle temelde devletin işleyiş biçimi incelenmektedir. İnsanın insan olmasından kaynaklanan serbest hareket etme yetisinin, bir diğer ifadeyle kişi hürriyetlerinin, hukuk düzeni tarafından tanınması ve korunmasının incelenmesi suretiyle de anayasa hukukunun temel hak ve hürriyetler yönünün öğrencilere verilmesi amaçlanmaktadır.

        Anayasa Hukuku Anabilim Dalı bünyesinde lisans düzeyinde Anayasa Hukuku derslerinin yanı sıra lisansüstü düzeyde Anayasa Hukukunun Güncel Sorunları, Türk Anayasa Yargısının Güncel Sorunları, Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri gibi dersler verilebilmektedir.