• +90 342 360 1200 / 3101

Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı :

Prof. Dr. Emine KOBAN

 

Hukuk Fakültesi Lisansüstü Öğrenci İşleri :

İnci NACAROĞLU 

Tel : 0342 360 12 00  Dahili : 3108      e-mail : nacaroglu@gantep.edu.tr 

                                                     

 

I- GENEL BİLGİLER :

Açıldığı Yıl/Dönem : 2018-2019/Bahar                               

Düzey                         : Doktora (Kamu)                                                       

ISCED Kodu              : 380                                                              

Öğretim Türü           : Örgün Öğretim

Eğitim Dili                 : Türkçe                                                          

Mevcut Öğrenci Sayısı:

Yabancı Dil                 :                                                                      

Mesleki Eğitim         :

Önceki Öğrenmenin Tanınması : Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 

Kabul Koşulları:

1- Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün tabi olduğu Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen genel kabul koşullarını sağlıyor olmak.

2-  Aşağıdaki bentlerde sayılan şartlardan birini taşıyor olmak;

 • Hukuk Fakültelerinin lisans programından mezun olmak ve kamu hukuku alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak yada,

 • İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler bölümlerinin lisans programından mezun olup Hukuk Fakültelerinin Kamu Hukuku Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve ağırlıklı olarak hukuk bilgisi gerektiren bir meslek icra ediyor olmak.

 

Misyon:

Kamu Hukuku başta olmak üzere hukuk alanındaki akademik gelişmeleri yakından takip eden, akademik yaşamda özgün bilimsel araştırmalar yapma, çeşitli hukuk sistemlerine ilişkinkarşılaştırmalı analizler ilebilimsel çalışmaları yürütme yetkinliği kazanmış, akademik düşünme ve bakış açısı gelişmiş ve bu çerçevede olaylara yaklaşan Türk hukuk sistemine ve evrensel hukuk bilim alanına katkıda bulunacak araştırmacı hukukçuları yetiştirmektir.

 

Vizyon:

Türkiye’deki Kamu Hukuku Doktora Programları arasında tercih edilebilirlik düzeyi ve mezunlarınınözgün akademik araştırmaları ile farkındalık yaratmış bir program olmayı başarmaktır.

 

II- AMAÇ VE HEDEFLER:

 • Avrupa Birliği Eğitim ve Hukuksal Süreçleriyle Bütünleşmeyi Sağlamak

 • Bilimsel Faaliyetlerde ve AraştırmalardaNitelik ve Özgünlüğü Önemsemek

 • Lisansüstü Akademik Eğitim Talebini Karşılamak

 • Akademik Personel İhtiyacını Karşılamaya Odaklanmak

 

III- ÖĞRENME KAZANIMLARI:

Bilgi:

 • Kurumsal ve uygulamaya yönelik içerik bilgisine sahiptir.

 • Alanına ait bilimsel çalışmaları tanır ve kullanır.

 • Alanına ait geleneksel ve güncel bilgiyi yorumlar

 • Alanında kullanılan çağdaş akademik yaklaşımları ve metotları bilir ve uygular.

 • Disiplinler arası araştırma ve çalışma yapacak bilgiye sahiptir

 

Beceri:

 • Hukuk  alanında edindiği kuramsal ve uygulamaya dönük bilgileri kullanır.

 • Alanınaait bilimsel çalışmaları yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 • Alanında yeni ve özgünfikirler geliştirebilir.

 • Alana ait formasyonunu uygulama alanına dönüştürür.

 • Uygulamaya dönükbilimsel araştırmalar yapar.

 • Güncel ve toplumsal problemleri yorumlar ve çözümler.

 

Yetkinlik

 • Alanında uzmanlık gerektiren çalışmaları bağımsız olarak yürütür.

 • Alana ait edindiği bilgileri,bilimsel ve sosyal değişimleri dikkate alarak yorumlayıp sorgular.

 • Alanı ile ilgili karşılaştığısorunlara çözmek için yeni yaklaşımlar geliştirir.

 • Alanıyla ilgili ve diğer disiplinlerdeki gelişmeleriizleyebilecek bir bilimsel okuryazarlık yeterliğine sahiptir.

 • Akademik araştırmalarındaetik ve ahlaki değerlereduyarlıdır.

 • Sadece alanındaki çalışmaları değil, diğer bilim alanlarına ilişkin yenilik vegelişmeleri takip ederek, bu alanlardaki aktivitelere katılır.

 

IV- MEZUNİYET KOŞULLARI:

Doktora programı; Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir (21) krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi, doktora uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

 

V- PROGRAM YETERLİLİKLERİ:

 • Kamu Hukuku  alanındaki kuramsal ve uygulamaya dönük içerik bilgisine sahiptir.

 • Alanına ait bilimsel çalışmaları tanır ve kullanır.

 • Alana ait geleneksel ve güncel bilgiyi yorumlar.

 • Alanında kullanılan çağdaş akademik yaklaşımları ve metotları bilir ve uygular.

 • Disiplinler arası araştırma ve çalışma yapacak bilgiye sahiptir.

 • Alanında edindiği kuramsal ve uygulamaya dönük bilgileri kullanır.

 • Alanına ait bilimsel çalışmaları yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 • Alanında yeni ve özgün fikirler geliştirebilir.

 • Alana ait formasyonunu uygulama alanına dönüştürür.

 • Uygulamaya dönük bilimsel araştırmalar yapar.

 • Güncel ve toplumsal problemleri yorumlar ve çözümler.

 • Alanında uzmanlık gerektiren çalışmaları bağımsız olarak yürütür.

 • Alana ait edindiği bilgileri, bilimsel ve sosyal değişimleri dikkate alarak yorumlayıp sorgular.

 • Alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlara çözmek için yeni yaklaşımlar geliştirir.

 • Alanıyla ilgili ve diğer disiplinlerdeki gelişmeleri izleyebilecek bir bilimsel okuryazarlık yeterliğine sahiptir.

 • Akademik araştırmalarda etik ve ahlaki değerlere duyarlıdır.

 • Sadece alanındaki çalışmaları değil, sosyal ve beşeri bilimlere yönelik diğer yenilik ve gelişmeleri takip ederek, bu alanlardaki aktivitelere katılır.

 

Unvanı: 

Doktor

 

İstihdam:

Kamu Hukuku alanında doktora programı mezunu olma şartı arayan kurum ve kuruluşlarda Akademik ve diğer alanlarda çalışma imkânı bulunmaktadır.

 

NOT : Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfası için tıklayınız.