• +90 342 360 1200 / 3101

Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi Bayram ÖZBEY

 

Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı olarak öncelikle lisans eğitiminde ilgili mevzuat ve literatür kapsamında idare hukukunun temel konularının tüm yönleriyle verilmesi amaçlanmaktadır. Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olacak öğrencilerin hâkimlik, kaymakamlık, müfettişlik ve uzmanlık gibi girecekleri mesleki sınavlarda üstün başarı elde etmelerini sağlayacak ve tercih edecekleri mesleklerin icrası sırasında ihtiyaç duyacakları idare hukukuyla ilgili bilgilerin eksiksiz bir şekilde verilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda idare hukuku dersi kapsamında şu konular incelenecektir: 

1- İdare kavramı, idare işlevi, özel idare ve kamu idaresi ayrımı ve kamu idaresinin görevleri, 

2- İdare hukukunun tanımı, özellikleri, kaynakları ve uygulama alanı, 

3- Türk idari teşkilatına hâkim olan ilkeler ve Türk idari teşkilatı, 

4- İdari işlem kavramı, özellikleri ve türleri, 

5- İdari sözleşme kavramı, türleri, idari sözleşmelerin yapılması ve sona ermesi, 

6- Kamu hizmeti kavramı, ilkeleri ve kamu hizmetlerinin görülme usulleri, 

7- Kamu düzeni kavramı ve kolluk hizmetleri, 

8- Kamu görevlisi kavramı, türleri ve devlet memurlarının hukuki durumu, 

9- İdarenin mal varlığı ve mal edinme yöntemleri, 

10- İdarenin sorumluluğu kavramı, şartları ve türleri, 

11- İdarenin yargı dışı yollardan denetimi, 

12- İdarenin yargı yoluyla denetimi (İdari yargı teşkilatı ve görev alanı, idari yargılama usulü, idari dava türleri ve kanun yolları). Ayrıca idare hukukuna ilgi duyan ve bu alanda daha donanımlı yetişmek isteyen öğrenciler için, idare hukukunun alt alanlarına ilişkin olarak Yerel Yönetimler Hukuku, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku, Memur Hukuku, İmar Hukuku gibi seçimlik dersler sunulmaktadır.

          Lisansüstü düzeyde ise hukuk öğrenimini başarıyla tamamlayıp akademik kariyer yapmak isteyen veya yargısal, idari görevlerde çalışmakla birlikte belli alanlarda uzmanlaşmak isteyenlere idare hukukuyla ilgili belli konularda uzmanlık eğitimi verilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda lisansüstü eğitim programlarında; 

1- Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları, 

2- İdari Yargılama Hukukunda Deliller ve İspat, 

3- Avrupa Birliği ve Türk İdare Hukuku,

4- İdari Yaptırımlar Hukuku, 

5- Kolluk Hizmetleri Hukuku, 

6- Disiplin Hukuku, 

7- İdarenin Sorumluluğu, 

8- İdari Sözleşmeler Hukuku gibi derslere yer verilecektir.

          Ayrıca il, bölge, ulusal ve uluslararası düzeyde, valilik, belediyeler, kaymakamlıklar ve diğer kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla projeler geliştirip çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır.