• +90 342 360 1200 / 3101

 

Fakülte Sekreterliği

 • Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Disiplin Kurulu gündemlerini hazırlamak ve raportörlüğünü yapmak,
 • Faaliyet raporu, iç denetim, stratejik plan hazırlama çalışmalarına katılmak,sonuçlarının takip edilerek zamanında ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak,
 • Akademik personel alımı ile ilgili evrakların hazırlanmasını sağlamak,
 • Yazı işlerinden çıkacak her türlü yazı ve belgeyi kontrol ederek birimler arasındaki evrak akışını düzenlemek,
 • Özlük dosyalarının düzenli tutulup tutulmadığını kontrol etmek, Bina temizlik, bakım ve onarımı ile ilgili çalışmaları planlamak, denetlemek ve sonuçlandırmak,
 • İdari personel ile ilgili kadro ihtiyaçlarını planlamak,
 • Fakülte bütçesinin hazırlanmasını sağlamak ve yönetmek,
 • Mal ve hizmet alımlarıyla ilgili hazırlıkları yürütmek, sonuçlandırmak,
 • Fakülte kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, kullandırmak,
 • Eğitim-öğretim ve personelle ilgili istatistiksel bilgilerin hazır tutulmasını ve güncellenmesini sağlamak,
 • Personelle ilgili her türlü beyannamenin zamanında alınmasını sağlamak,
 • İdari çalışmalar ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılacak makine ve teçhizatı temin etmek.

 

Dekanlık Özel Kalem

 • Dekanlık makamı (dekan yardımcılığı dahil) sekreteryayı yürütmek,
 • Fakülteye gelen telefonların ilgili kişilere/birimlere aktarılmasını sağlamak,
 • Yapılacak olan konferans, toplantı vb. faaliyetlerde gerekli organizasyon çalışmalarına katkı sunmak,
 • Fakülte ve Fakülte çalışanlarına  ait gelen kargoların teslimini ve dağıtımını yönetmek,
 • İlan ve afişlerin gerekli yerlere asılmasını sağlamak,
 • Fakülte resmi mail adresinin takip etmek ve süreci yönetmek,
 • Fakültemiz görünürlük faaliyetlerini sosyal medya ve web sayfası aracılığıyla yönetmek,
 • Fakülte Yönetim Kurulu kararlarının yazılması ve alınan kararlarla ilgili yapılacak yazışmaların tamamlanması ve takibini sağlamak.

 

Öğrenci İşleri (Lisansüstü)

 • Fakültemiz Yüksek Lisans ve Doktora programları kapsamında Sosyal Bilimler Enstitüsü ile koordinasyonu sağlamak ve gerekli yazışmaları yapmak.

 

Öğrenci İşleri (Lisans)

 • Öğrenci işlerinin takibini sağlamak,
 • CİMER yazılarının yazılması ve takibini yapmak,
 • Her yıl ve yarıyıl başında derslerin açılması ve açılan derslere sistem üzerinden öğretim elemanlarının atanmasını yapmak,
 • Ders görevlendirilmeleri için diğer fakülte ve diğer üniversitelerden talep edilecek öğretim elemanları ile ilgili yazılar ve yazışmaların yönetimini yapmak,
 • Her yıl ve yarıyıl başında ders kayıtlarının yapılması ve ilgili Proliz iş ve işlemlerinin yönetimi ve takibini yapmak, 
 • Diğer ilgili öğrenci iş ve işlemlerine destek vermek. 

 

Bölüm Sekreterliği

 • Kamu Hukuku Bölümü ve Özel Hukuk Bölümüne ilişkin yazışmaları yapmak,

 

Tahakkuk

 • Personel ile ilgili tüm verilerin KBS'ye işlenmesi ve Maaşların yapılarak tahakkuk evrağına bağlanması işlemlerini yapmak,
 • Kesenek Bilgi Sistemi üzerinden maaş sigorta primlerini yapmak,
 • Ek derslerin hazırlanması ve KBS'ye işlenerek tahakkuk evrağına bağlanması işlemlerini yapmak, 
 • Yollukların yapılması ve tahakkuk evrağına bağlanması işlemlerini yapmak,
 • Dekanlığın verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

 

Taşınır ve Satın Alma

 • Fakültemizde göreve başlayan personelin çalışma alanları ihtiyaçlarını karşılamak,
 • Taşınır kayıt kontrol işlemlerini yapmak,
 • Mal ve hizmet alımlarında ödeme evraklarının hazırlanmasını sağlamak,
 • Fakültede bulunan demirbaşların korunmasını, onarımlarını sağlamak,
 • Aylık periyodik bakımları yapılan demirbaşların denetimlerini sağlamak,
 • Fakültemize ait demirbaşların arızalanması durumunda imkanları dahilinde yapılmasını sağlamak,
 • Bahçe ve çim alanda bulunan su fıskiyelerinin günlük denetimlerini yapmak,
 • Temizlik malzemelerinin kontrollerinin yapılması eksilmesi durumunda yetkililere bilgi vermek,
 • Kırtasiye malzemelerinin kontrollerinin yapılması eksilmesi durumunda yetkililere bilgi vermek,
 • Kırtasiye ve temizlik malzemelerinin alımlarının sağlanması için piyasa araştırması yapmak,
 • Dekanlığın verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

 

Personel İşleri

 • HİTAP sistemine verilerin işlenmesi işlemleri (personel terfileri,giriş-çıkış işlemleri vs...), E-SGK sistemine verilerin işlenmesi işlemlerini (personel giriş-çıkış bildirgesi) yapmak,
 • İşçi puantajlarını hazırlamak,
 • Staj öğrencilerinin sigorta giriş-çıkış işlemleri ve muhtasar beyanname işlemlerini yapmak,
 • İlgili diğer personel iş ve işlemlerinin yönetimini ve takibini sağlamak,
 • Dekanlığın verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

 

Birim Kütüphanesi

 • Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı tarafından satın alma yolu ile alınan kitapların kataloglama, sınıflama ve demirbaş işlemlerinin yapılarak yordam yazılımı içerisinde kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • Kütüphanedeki bütün kitaplara alarm takılması barkod ve sırt etiketi işlemlerini yapmak,
 • Fakülte Kütüphane Komisyonu tarafından incelenen kitapların kontrollerinin yapılarak raflardaki yerlerine dizilimlerini sağlamak,
 • Yeni gelen kitapların Fakülte Kütüphane Komisyonu tarafından incelenip bir yazı ile Rektörlük Makamına sunulmasını sağlamak,
 • Akademik İdari Personel ve öğrenciler tarafından alınan kitapların ödünç ve iade işlemlerinin yordam yazılımı ile kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • Çalışma saatlerinde kütüphane binası içindeki klima, pencere v.b. açık kalan musluk ve elektriklerin kontrollerinin sağlanması mesai bitiminde kapatılması, kullanılmayanların kapatılmasını sağlamak,
 • Fakülte kütüphanesinde bulunan emanet dolaplarını kullananların kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • Üniversitemiz öğrencisi olup kütüphane bilgi sisteminde kaydı olmayan öğrencilerin üyelik işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Kütüphane ile ilgili kütüphane yönergesinde belirtilen diğer iş ve işlemlerin yönetimini sağlamak.

 

Destek Birimi (Derslikler)

 • Derslik binasında bulunan tüm lavaboların ve atık kovalarının her gün alınması, her iş günü günlük temizliğinin takibi,
 • Derslik binasında tüm merdivenlerin ve asansörün günlük temizliğinin yapılması,
 • Derslik binasının yapısında ve donanımlarında meydana gelen arıza ve eksikliklerin idareye (fakülte sekreterine) bildirilmesi ve takibi,
 • Mesai bitiminde görev alanındaki temizlik takibinin bir kez daha yapılması, atık kovalarının bir kez daha kontrolü,
 • Derslik binasında gün sonunda açık kalması muhtemel olan enerji düğmelerinin kontrol edilmesi,  
 • Derslik binası-idari bina-kütüphane arasında kalan alan ile çevresinin temizliğinin yapılması,
 • Mescitlerde cuma günü temizlik yapılması,
 • Dersliklerde bulunan bilgilendirme ekranlarının her sabah açılması ve akşam mesai bitiminde kontrol edilerek, kapatılması,
 • Görev mahallindeki ilan panolarının kontrolü, onaysız ilanların asılmaması, fakülte sekreteri tarafından onaylanan ilanların ilan panosuna yerleştirilmesi ve tarihi geçenlerin ilan panosundan kaldırılması,
 • Fakülte dekanı, dekan yardımcıları ve fakülte sekreteri tarafından verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesidir. 

Tanımlı görevlerin yerine getirilmesinde, temizlik malzemeleri ile demirbaşların korunmasında sorumluluk destek personelinde olup eksik malzemelerin temin edilmesi için idareye düzenli olarak bilgi verilmesi gereklidir.

 

 

Destek Birimi (İdari Bina)

 • İdari binada bulunan tüm lavaboların ve atık kovalarının her gün alınması, her iş günü günlük temizliğinin takibi,
 • İdari bina tüm merdivenlerin ve asansörün günlük temizliğinin yapılması, 
 • İdari binasının yapısında ve donanımlarında meydana gelen arıza ve eksikliklerin idareye (fakülte sekreterine) bildirilmesi ve takibi,
 • Mesai bitiminde görev alanındaki temizlik takibibin bir kez daha yapılması, atık kovalarının bir kez daha kontrolü,
 • İdari binada gün sonunda açık kalması muhtemel olan enerji düğmelerinin kontrol edilmesi,
 • Fakülte idari/yönetim birimleri odalarının temizliğinin takibi,
 • Haftanın; pazartesi günleri dekanlık katı odalarının temizliği, salı günleri 1. kat temizliği, çarşamba günleri zemin kat temizliği, perşembe günleri 3. katın temizliğinin yapılması,
 • Öğretim elemanları oda temizliklerinin yapılmasında, her kat için belirlenen ilgili günlerde ofis kullanıcısının talebi üzerine “temizlik devam çizelgesi” ile temizlik takibinin yapılması,
 • Her iş günü fakülte protokol kapısı girişlerinin kontrolü ve temizliğinin takibi,
 • Fakülte idari bina içerisinde bulunan çiçeklere yaz aylarında haftada 3 defa, kış aylarında haftada 2 defa su verilmesi,

Tanımlı görevlerin yerine getirilmesinde, temizlik malzemeleri ile demirbaşların korunmasında sorumluluk destek personelinde olup eksik malzemelerin temin edilmesi için idareye düzenli olarak bilgi verilmesi gereklidir.

 

 

Destek Birimi (Kütüphane)

 • Kütüphane binasında bulunan tüm lavaboların ve atık kovalarının her gün alınması, her iş günü günlük temizliğinin çalışma masaları da dahil takibi,
 • Kütüphane binasında tüm merdivenlerin ve asansörün günlük temizliğinin yapılması,
 • Kütüphane binasının yapısında ve donanımlarında meydana gelen arıza ve eksikliklerin idareye (fakülte sekreterine) bildirilmesi ve takibi,
 • Mesai bitiminde görev alanındaki temizlik takibinin bir kez daha yapılması, atık kovalarının bir kez daha kontrolü,
 • Kütüphane binasında gün sonunda açık kalması muhtemel olan enerji düğmelerinin kontrol edilmesi, 
 • Kütüphane-idari bina-derslik arasında geçen yolun, idari bina-kütüphane kısmında kalan alanın çevre temizliğinin takibi, 
 • Akademik takvimin tatil dönemlerinde haftada bir kez kütüphane temizliğinin takibi,
 • Kütüphane içerisinde bulunan kayıp/sahipsiz eşyaların Kütüphane sorumlusu personele teslim edilmesi, gerekmesi halinde tutanak düzenlenmesi, 

Tanımlı görevlerin yerine getirilmesinde, temizlik malzemeleri ile demirbaşların korunmasında sorumluluk destek personelinde olup eksik malzemelerin temin edilmesi için idareye düzenli olarak bilgi verilmesi gereklidir.

 

 

Destek Birimi (Mutfak)

 • Fakülte dekan odası ve dekan sekreterinin her iş günü günlük temizliğinin takibi,
 • Mutfakta kullanılan bardak, bardak altı ve çay kaşığı malzemelerinin (amblemli olmayan bardaklar hariç olmak üzere) haftada bir gün ölçülü çamaşır suyunda dinlendirilmesi,
 • Çay demlenen demliklerin bakımlarının haftada bir defa yapılması,
 • İdari bina içerisinde bulunan korkuluk ve merdiven camlarının ayda bir, gerektiğinde 2 haftada bir temizliğinin takibi,
 • İdari binada bulunan tüm lavaboların ve atık kovalarının idari bina destek personeli işbirliğinde her gün alınması,
 • İdari bina tüm merdivenlerin ve asansörün günlük temizliğinin idari bina destek personeli işbirliğinde takibi, 
 • Fakülte idari/yönetim birimleri odalarının idari bina destek personeli işbirliğinde temizliğinin takibi,
 • İdari binanın yapısında ve donanımlarında meydana gelen arıza ve eksikliklerin idareye (fakülte sekreterine) bildirilmesi ve takibi,
 • Akademik personel talep ettiğinde, idari personele günde 4 defa (sabah 2, öğleden sonra 2 defa olmak üzere) çay/içecek servisinin yapılması,
 • Mesai bitiminde görev/mutfak alanındaki temizlik takibinin yapılması, atık kovalarının kontrolü,
 • Görev/mutfak alanındaki gün sonunda açık kalması muhtemel olan enerji düğmelerinin kontrol edilmesi,

Tanımlı görevlerin yerine getirilmesinde, temizlik malzemeleri ile demirbaşların korunmasında sorumluluk destek personelinde olup eksik malzemelerin temin edilmesi için idareye düzenli olarak bilgi verilmesi gereklidir.