• +90 342 360 1200 / 3101

YAZAR ETİK SORUMLULUĞU

GAÜN-HFD’ye çalışma gönderen yazar veya yazarların aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

 

• Dergiye gönderilen çalışmanın hukuk alanında özgün bir nitelik taşıması gerekmektedir.

• Yazar veya yazarlar çalışmanın yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde atıf yapmalıdır. Atıflar hususunda gerekli açıklamalar GAÜN-HFD Yazım Kuralları metninde açıklanmıştır.

• Dergiye gönderilen çalışmaların başka bir dergiye gönderilmediği belirtilmeli ve Telif Hakkı Devir Formu doldurulmalıdır.

• Çalışmaya katkıda bulunmayan kişiler yazar olarak belirtilmemelidir. Bu husustaki etik ihlallerden ve hukuki neticelerden çalışmayı gönderen yazar veya yazarlar sorumludur. Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilmemelidir.

• Yazarlar, başka yerde yayımladıkları veya yayımlanmak üzere gönderdikleri çalışmalarını ya da aynı anda birden fazla çalışmayı GAÜN-HFD’ye göndermemelidir.

• Yayınlanma başvurusu yapılan çalışmayla ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişiler editörlere bildirilmeli ve nedenini açıklanmalıdır.

• Yazarlar, değerlendirme ve erken görünüm aşamasında olan yahut elektronik ortamda yayımlanmış olan çalışmalarıyla ilgili bir hata fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmelidir.

• Yazarlar, veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) çalışma dosyasında sunmalıdır. Çalışmada araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. Araştırma insan ve hayvan denekler üzerinde gerçekleştirilmiş ise araştırmanın uluslararası bildiriler, kılavuzlar gibi temel kuralları içeren metinlere riayet edilerek yapıldığı bildirilmelidir.

 

EDİTÖRLERİN ETİK GÖREV VE SORUMLULUKLARI

GAÜN-HFD editörlerinin, editör yardımcılarının ve yayın kurulu üyelerinin aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

 

Genel görev ve sorumluluklar

• Yayın Kurulu üyeleri, dergide yayınlanması için gönderilen tüm çalışmaların yayın sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesinden sorumludur. Bu çerçevede Yayın Kurulu üyeleri, kamu yararını gözeterek ve bağımsız olarak karar vermelidir.

• Yayın Kurulu üyeleri, dergiyi sürekli geliştirmeye ve yayın kalitesini arttırmaya çaba gösterirler.

• Yayın Kurulu üyeleri, yayın, hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.

• Yayın Kurulu üyeleri, dergi ve yayın süreci hakkında yazarların, hakemlerin ve okuyucuların bilgi gereksinimlerini karşılamaya çaba gösterirler ve bu konuda aydınlatıcı kılavuzlar hazırlarlar.

• Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem alma: Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik yakınmalar olduğunda, nesnel bir soruşturma yaparak, konuyla ilgili bulguları paylaşır. Bu bağlamda, GAÜN-HFD'de burada bahsedilen etik sorumluluklar ve bunlar haricinde etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşılması halinde bu durumun gaunhfd@gantep.edu.tr adresine e-posta yoluyla bildirilmesi yerinde olacaktır.

 

Yazarlara karşı görev ve sorumluluklar

• Editör, yazarlara kendilerinden ne beklendiğine ilişkin yayım ve yazım kuralları ile örnek şablonu sürekli güncellemelidir.

• Başvurusu yapılan çalışma ciddi sorun olmadıkça, ön değerlendirme aşamasına alınmalıdır. Bu süreçte, makalenin dilbilgisi, noktalama ve/veya yazım kuralları (kenar boşlukları, uygun şekilde referans gösterme, vb.) açısından tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine karar verilirse, yazarlar bu konuda bilgilendirilmeli ve gerekli düzeltmeleri yapabilmeleri için kendilerine zaman tanınmalıdır.

• Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

• Yayın Kurulu üyeleri, intihal ve atıf çeteciliği gibi bilimsel ve etik olmayan davranışları engellemek amacıyla önlemler almalıdır.

• Yayın Kurulu üyeleri, makaleler ile ilgili herhangi bir karar verirken (yayınlanma, ret vb.), makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutarlar. Editör veya yayın kurulu, hiçbir gerekçeyle eser sahiplerinin ırkını, etnik kökenini, cinsiyetini, cinsel yönelimlerini, düşünce ve inançlarını dikkate alamaz.

 

Hakemlere karşı olan görev ve sorumluluklar

Hakemler, çalışmanın konusuna uygun olarak belirlenmelidir.

Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberler sağlanmalıdır.

Yazarlar ve hakemler arasında çıkar çatışması veya çıkar birliği olup olmadığı gözetilmelidir.

Hakemler tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik edilmelidir.

Editörler, hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması ve sürekli güncellenmesi için arayış içinde olurlar.

 

Okuyuculara karşı olan görev ve sorumluluklar

Editör veya yayın kurulu üyeleri, dergide yayınlanan makalelerin türünü (araştırma makalesi, karar incelemesi vb.) ve hakemli olup olmadığını açıkça belirtmelidir.

Editör veya yayın kurulu üyeleri, okuyucudan gelen geri bildirimleri dikkate almak ve açıklayıcı bilgi vermekle yükümlüdürler.

Editör veya yayın kurulu üyeleri akademik yayın bütünlüğünü sağlamalıdır. Makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesi için harekete geçilmelidir.

 

HAKEMLERİN ETİK SORUMLULUKLARI

GAÜN-HFD’ye gönderilen tüm makaleler çift hakemlik süreci ile değerlendirilmektedir. Hakemlerin, değerlendirdikleri makalenin hukuk alanına katkısı ve makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ve bu kararlarına ilişkin gerekçelerini içeren bir form doldurmaları gerekmektedir.

 

GAÜN-HFD’ye gönderilen çalışmalar için hakemlik yapan kişilerin aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

 

• Hakemler yalnız uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.

• Hakem değerlendirmesi yapmak üzere davet alan bir hakem, ilgili çalışma için hakemlik yapıp yapamayacağını en kısa sürede editöre bildirmelidir.

• Hakemler eserleri tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirmekle yükümlüdür.

• Hakemler, incelemek üzere görevlendirildikleri bir eserde yer alan bilgileri, eser sahibinin açık izni olmaksızın, yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşamazlar ve kullanamazlar.

• Hakemler, herhangi bir çıkar çatışması-çıkar birliği fark ettiklerinde, editörü bilgilendirmeli ve ilgili makalenin hakemliğini yapmayı reddetmelidirler.

• Hakemlerin hazırladıkları Hakem Değerlendirme Formu’nda kullandıkları üslubun kibar, saygılı ve bilimsel olması gerekmektedir. Hakemler düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlardan kaçınmalıdırlar. Hakemlerin bu tür bilimsel olmayan yorumlarda bulundukları tespit edildiğinde, yorumlarını yeniden gözden geçirmeleri ve düzeltmeleri için editör ya da yayın kurulu tarafından kendileriyle iletişime geçilebilmektedir.

• Hakemlerin değerlendirdikleri makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ile kararlarına ilişkin gerekçelerini Hakem Değerlendirme Formunda belirtmeleri gerekmektedir.

• Hakemlerin, değerlendirmelerini kendilerine tanınan süre içinde tamamlamaları gerekmektedir.

• Hakemler, daha önce yayınlanmış herhangi bir çalışma ya da bilgiyle benzerliği olan yayınların fark edilmesi durumunda editörleri bilgilendirmelidirler.

 

YAYIN POLİTİKALARI

 

Makale Gönderme Aşaması

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen eserin, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir.

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen eser ile birlikte, telif hakkı devir formu da doldurularak gönderilmelidir. Bu çerçevede, yazarlara telif hakkı ödenmeyecektir. Yazarlar, yayınlanan eserler üzerinde, her türlü format dâhil olmak üzere tüm yayın haklarının ve mali hakların GAÜN-HFD’ye ait olduğunu kabul ederler.

 

Makale Ön İnceleme Aşaması

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen tüm eserler, intihal programlarıyla incelenmektedir. İnceleme sonucunda intihal/benzerlik oranı en fazla %25 olabilir. İntihal/benzerlik oranı %25’in üzerinde olan eser editör tarafından hakeme gönderilmeden doğrudan yazara iade edilir.

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen eserler öncelikle yukarıda belirtilen şartlar bakımından yayın kurulu tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirme aşamasında, eser sahiplerinin yayın kurulu tarafından talep edilen düzeltmeleri 15 gün içinde tamamlaması gerekir. Aksi takdirde, yayın kurulu eser sahibi ile iletişime geçmeksizin eseri reddetme hakkına sahiptir.

 

Hakem Değerlendirme Aşaması

Dergide yayınlanması talebiyle gönderilen eserler, hakemlerin (iki hakem) olumlu görüşleri alınmaksızın ya da hakemler tarafından önerilen düzeltmeleri içeren yeni metin sağlanmaksızın yayınlanmaz. Hakemlerden biri olumlu diğeri olumsuz görüş bildirdiğinde eser üçüncü bir hakeme gönderilir.

Değerlendirme için hakemlere tanınan süre 20 gün olup bu süre zorunluluk halinde 20 gün daha uzatılabilir. Süresi içinde hakem değerlendirme raporunun gönderilmemesi halinde, GAÜN-HFD Editörlüğü hakem ile iletişime geçmeksizin yeni bir hakem atayacaktır.

 

TELİF HAKKI POLİTİKASI

Yayınlanmak üzere Dergimize gönderilen çalışmalar, daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış veya herhangi bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş özgün çalışma niteliği taşımalıdır. Kişiler çalışmalarını gönderirken, çalışmanın kısmen veya tamamen, herhangi başka bir platformda daha önce yayınlanmadığı, yayın için değerlendirmede bulunmadığını beyan etmekle yükümlüdür. Aksi bir durumla karşılaşıldığında ilgili yaptırımlar uyarınca yazar durumdan sorumlu tutulacaktır.

 

Dergimize çalışma gönderecek yazarlar, "Telif Hakkı Devir Formu" belgesini doldurmalıdır. Yazarlar doldurdukları formu ıslak imza ile imzalamalıdır. İmzalanan form taranarak ilk başvuru sırasında çalışma dosyalarıyla birlikte dergimize gönderilmelidir.

 

Eser kaleme alan yazarlar;

• Sunulan makalenin yazarların orijinal çalışması olduğunu,

• Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını,

• Tüm yazarların sunulan makalenin son hâlini gördüklerini ve onayladıklarını,

• Makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını,

• Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini,

• Makalenin her türlü, yayım, basım, sunum, dağıtım ve elektronik ortamda sunulmasından doğan telif hakkını Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığının hiçbir kısıtlama olmadan kullanabilmesine izin verdiğini,

Kabul ve garanti eder.

Yukarıda bahsedilen hususlar haricinde yazarların; telif hakkı dışında kalan patent hakları, ders, sunum ve kitap gibi çalışmalarında makalenin tümünü ücret ödemeksizin kullanma hakkı, makaleyi satmamak koşuluyla kendi amaçları için çoğaltma hakkı gibi fikrî mülkiyet hakları saklıdır. Makalenin herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına, ilgili yayında GAÜN-HFD’de yayınlanan esere açık bir biçimde atıfta bulunulması şartıyla izin verilir.

 

Eser sahipleri;

• Telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda “Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve dergi editörlerinin” hiçbir sorumluluğu bulunmadığını,

• Eserde hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını,

• Araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanılmadığını,

• Çalışma ile ilgili tüm yasal izinlerin alındığını ve etik kurallara uygun hareket edildiğini

Beyan ve taahhüt ederler.