• +90 342 360 1200 / 3101

Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı :

Prof. Dr. Emine KOBAN

 

Hukuk Fakültesi Lisansüstü Öğrenci İşleri :

İnci NACAROĞLU 

Tel : 0342 360 12 00  Dahili : 3108      e-mail : nacaroglu@gantep.edu.tr 

                                                     

 

I- GENEL BİLGİLER:

Açıldığı Yıl/Dönem : 2013 - 2014 / Güz                               

Düzey                         : Yüksek Lisans (Kamu Hukuku)                                                       

ISCED Kodu              : 380                                                              

Öğretim Türü           : Örgün Öğretim

Eğitim Dili                 : Türkçe                                                          

Mevcut Öğrenci Sayısı:

Yabancı Dil                 :                                                                      

Mesleki Eğitim         :

Önceki Öğrenmenin Tanınması : Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

 

Kabul Koşulları:

 • Hukuk fakültesi mezun olmak,

 • Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün tabi olduğu Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen genel kabul koşullarını sağlıyor olmak.

 

Misyon:

Kamu hukuku ve hukukun diğer alt bilim dallarına ilişkin konularda doktrine dayalı araştırmaları yapabilen, yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgi birikimini doğru şekilde kullanabilen, araştırmalarını akademik yazım ilkelerine uygun olarak yazılı hale getirebilen, hazırlanan yazılı metinleri sözlü sunumlarda tartışarak sözlü ifade etme yeteneğine sahip olan,çok yönlü ve analitik düşünebilen,ülke ve dünya sorunlarını yakından takip ederek hukuksal, felsefi, sosyolojik vb. konular temelinde değerlendirebilen, hukukçu ve bilim uzmanları yetiştirmektir.

 

Vizyon:

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı, Türk kamu hukukunun teorisi ve uygulamasına dair bilgileri edinmiş,bilimsel araştırma yetkinliği kazanmış, bu alandaki ulusal ve uluslararası akademik araştırmalarıve  uygulamaları takip etme becerisine sahip, çok disiplinli yaklaşım ve  bakış açısına sahip mezunları yetiştiren tercih edilir bir program olmayı başarmaktır.

 

II- AMAÇ VE HEDEFLER:

 • Avrupa Birliği Eğitim Süreçleriyle Bütünleşmeyi Sağlamak.

 • Başta Avrupa Birliği Olmak Üzere Dünyadaki Hukuk Alanındaki Gelişmeleri Yakından Takip Etmek.

 • Bilimsel Faaliyetler ve Diğer Akademik Etkinlikleri Önemli Görmek.

 • Hukuk Alanında Lisansüstü Akademik Eğitim Talebini Karşılamak.

 • Akademik Personelin Akademik İlerlemeleri Yönündeki İhtiyacına Cevap Vermek.

 

III- ÖĞRENME KAZANIMLARI:

Bilgi:

 • Teorik ve uygulamaya yönelikhukuk bilgisine sahiptir.

 • Alanına ait bilimsel çalışmaları tanır ve kullanır.

 • Alanına ait geleneksel ve güncel bilgiyi takip eder ve yorumlar.

 • Alanında kullanılan çağdaş akademik yaklaşımları ve metotları bilir ve uygular.

 • Disiplinlerarası araştırma ve çalışma yapacak bilgiye ve yetkinliğe sahiptir.

 

Beceri:

 • Hukuk  alanında edindiği kuramsal ve uygulamaya dönük bilgileri kullanır.

 • Alanına ait bilimsel çalışmaları yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 • Alanında yeni ve özgünfikirler geliştirebilir.

 • Alana ait formasyonunu uygulama alanına dönüştürür.

 • Uygulamaya dönükbilimsel araştırmalar yapar.

 • Güncel ve toplumsal problemleri yorumlar ve çözümler.

 

Yetkinlik

 • Alanında uzmanlık gerektiren çalışmaları bağımsız olarak yürütür.

 • Alana ait edindiği bilgileri,bilimsel ve sosyal değişimleri dikkate alarak yorumlayıp sorgular.

 • Alanı ile ilgili karşılaştığısorunlara çözmek için yeni yaklaşımlar geliştirir.

 • Alanıyla ilgili ve diğer disiplinlerdeki gelişmeleriizleyebilecek bir bilimsel okuryazarlık yeterliğine sahiptir.

 • Dini, ahlaki ve toplumsal değerlereduyarlıdır.

 • Sadece alanındaki çalışmaları değil, sosyal ve beşeri bilimlere yönelik diğer yenilik vegelişmeleri takip ederek, bu alanlardaki aktivitelere katılır.

 

4. MEZUNİYET KOŞULLARI:

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Yönetmeliğinin öngördüğü ve GaziantepÜniversitesi Senatosu'nun belirlediği esaslar doğrultusunda mezuniyet şartları belirlenir. Toplam 21 krediden azolmamak koşuluyla (120 AKTS kredisi)  en az yedi ders ile seminer, uzmanlık alanı ve tez çalışmasını tamamlamış olmak şartı aranır.

 

6. PROGRAM YETERLİLİKLERİ:

 • Kamu Hukuku  alanındaki kuramsal ve uygulamaya dönük içerik bilgisine sahiptir.

 • Alanına ait bilimsel çalışmaları tanır ve kullanır.

 • Alana ait geleneksel ve güncel bilgiyi yorumlar.

 • Alanında kullanılan çağdaş akademik yaklaşımları ve metotları bilir ve uygular.

 • Disiplinler arası araştırma ve çalışma yapacak bilgiye sahiptir.

 • Alanına ait bilimsel çalışmaları yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 • Alanında yeni ve özgün fikirler geliştirebilir.

 • Alana ait formasyonunu uygulama alanına dönüştürür.

 • Uygulamaya dönük bilimsel araştırmalar yapar.

 • Güncel ve toplumsal problemleri yorumlar ve çözümler.

 • Alanında uzmanlık gerektiren çalışmaları bağımsız olarak yürütür.

 • Alana ait edindiği bilgileri, bilimsel ve sosyal değişimleri dikkate alarak yorumlayıp sorgular.

 • Alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlara çözmek için yeni yaklaşımlar geliştirir.

 • Alanıyla ilgili ve diğer disiplinlerdeki gelişmeleri izleyebilecek bir bilimsel okur yazarlık yeterliğine sahiptir.

 • Akademik çalışmalarında etik ve ahlaki değerlere duyarlıdır.

 • Sadece alanındaki çalışmaları değil, sosyal ve beşeri bilimlere yönelik diğer yenilik ve gelişmeleri takip ederek, bu alanlardaki aktivitelere katılır

 

Unvanı:

Bilim Uzmanı

 

İstihdam:

Kamu Hukuku alanında yüksek lisans mezunu olma şartı arayan kurum ve kuruluşlardave diğer hukuk alanlarında çalışma imkânı bulunmaktadır.

 

NOT : Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfası için tıklayınız.