Üniversite ve bağlı tüm birimlerinin Rektörlük Makamından gönderilen hukuki ihtilaf ya da tereddüt konusu olmuş uygulamaları ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek, idari düzenlemeler ile protokol ve sözleşme tasarılarının hazırlanmasını ve/veya ilgili birimlerince hazırlanmış olan tasarılar hakkında görüş verilmesiyle ilgili hizmetleri kapsar. Müşavirliğimiz; Üniversitemizin tüm birimlerine hizmet veren istisna birimlerden biridir.Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler arasında akdedilecek sözleşme, protokol ve şartnameler belirlenen esaslara göre hazırlanır veya hazırlanmış olanlara mevzuata uygunluğu açısından incelenerek görüş bildirilir.Üniversitemiz tüzel kişiliği adına, ihtarname ve protesto keşidesi, Döner Sermaye İşletmesi alacakları, öğrenci katkı payları, peşin maaş ve mecburi hizmet borçlarının yasal yollarla takip ve tahsil edilmesi veya taksitlendirmeye yönelik taahhütname ve yüklenme senedi düzenlenmesi de Müşavirliğimizce yürütülen hizmetlerdir.

Üniversitenin kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle olan ihtilaflarının yargı mercilerinde Üniversitenin hak ve menfaatleri korunarak takip ve sonuçlandırılmasını kapsar.Yürütülen tüm yargı işlemlerinde, Üniversitemiz açısından telafisi imkansız durumlarla karşılaşılmaması ve Üniversitemiz menfaatlerinin en üst seviyede korunması amacıyla; ihtilaf konusu ile ilgili her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ilgili birimlerden temin edildikten sonra, yürürlükteki kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, bakanlar kurulu kararları, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay kararları, tüzükler, yönetmelikler, tebliğler, yönergeler, protokoller ve ilgili sözleşmeler vb. yasal düzenlemeler doğrultusunda hazırlanan iddia ve savunmalar ilgili mercilere sunulmaktadır.Yürütülen dava ve takiplerin tüm aşamalarının izlenmesi ve kontrol edilmesi sağlanarak, yargılama sonucu kesinleşen kararlar uygulanması için Üniversitemizin ilgili birimine gönderilir.

2547 sayılı Kanunun 53’üncü maddesine göre Üniversite personelinin disiplin ve ceza soruşturmaları ile aynı kanunun 54’üncü maddesine göre Üniversite öğrencilerinin disiplin soruşturmalarının yürütülmesinin ve sonuçlandırılmasının takibini kapsar. .Üst disiplin amiri olarak Rektör tarafından soruşturma açılması emri verildikten sonra, soruşturmaların yürütülmesi ile ilgili tüm aşamalarının takibi ve soruşturmacı tayin edilen akademik ve idari personel ile gerekli yazışmaların yapılması, yürütülen soruşturmanın soruşturma usul ve esaslarına uygunluğu hakkında ve soruşturma raporu hazırlanmasında; atanan soruşturmacılara destek hizmeti verilmesi, personelle ilgili ceza ve disiplin soruşturmalarının ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda yapılmasının sağlanması, tamamlanan soruşturma dosyalarındaki rapor veya fezlekede açıklanan kanaat ve önerilerin yetkili disiplin amir veya kurullarına sunulması, kesinleşen cezaların ilgililere bildirilmesi,uygulanmasının sağlanması, hizmetlerdir.

Yargıtay

Anayasa Mahkemesi

Sayıştay

Uyuşmazlık Mahkemesi

Danıştay

Yazılar/Yargı Kararları
Hakime Söylenen Allah Belanı Versin ifadesi 'Hakaret' suçunu oluşturmaz
k-yargitayHAKİME SÖYLENEN “ALLAH BELANI VERSİN” İFADESİ (Sanığın Kendisinin Haksız Bir Şekilde Tutuklanmasına Karar Verildiğini Düşünerek Bunun Sorumlusu Olarak Gördüğü Sorguyu Yapan Hakime Yönelttiği “Allah Belanı Versin” Şeklindeki Beyanı Rencide Edebilecek Nitelikte Somut Bir Fiil veya Olgu İsnadını İçermemesi ve Sövme Fiilini de Oluşturmaması Nedeniyle Hakaret Suçunu Oluşturmadığı) Yargıtay CGK 2014/2328, 2014/386 Sayılı Kararı
Disiplin cezası verilen fiilin ceza yargılamasında HAGB
Disiplin cezalalrı ve ceza verilmesine neden olan eylemler, memurların çalıştıkları kurumun düzenine aykırı fiilleri nedeniyle kendilerine uygulanan zorlayıcı önlemler niteliğinde olduğundan, disiplin cezasını gerektiren fiilin niteliğine göre ceza yargılamasında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olması disiplin hukuku yönünden ortada bir ceza mahkumiyeti bulunmadığından bahisle disiplin cezası uygulanmaması sunucunu doğurmayacağı hakkında Danıştay 12. Dairesinin 25.5.2012 tarihli ve E:2011/9670, K:2012/3553 sayılı Kararı
30 yılı aşan süreler dikkate alınmaz” ibaresi Anayasa’ya aykırıdır
Anayasa Mahkemesi, Emekli Sandığı Kanunu’nda yer alan “Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yılı aşan süreler dikkate alınmaz” ibaresini, Anayasa’nın 60. maddesindeki sosyal güvenlik hakkının memurların emekli ikramiyesini de kapsadığı, memurun işvereni olan devletine sadakatinin bir karşılığı olarak düşünülen emekli ikramiyesinin aynı zamanda sosyal güvenlik hakkının bir uzantısı olduğu ve bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği, sosyal güvenlik hakkının engellenemeyeceği ve emekli ikramiyesinin de bu kapsamda olduğu gerekçesiyle Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti.
Soruşturma Raporunun Hazırlanması
Soruşturmalarda, sağlıklı ve tutarlı bir sonuca ulaşmak en önemli amaçtır. Bundan dolayı soruşturma konusu fiil ve durumların hukuki unsurlarının açık ve ayrıntılı bir şekilde belirlenmesi, sanığın lehindeki ve aleyhindeki bütün kanıtların toplanması ve değerlendirilmesi şarttır. Yine sonucu etkilemeyecek gereksiz ayrıntı ve açıklamalara girilmemesi, soruşturma raporunun soruşturma konusunu tam olarak kapsayacak şekilde doğru ve eksiksiz olması, konulara duygusallıktan, dış etkilerden ve gereksiz yorumlardan uzak bir yaklaşımla değinilmesi çok önemlidir….yazının devamı için tıkla..
Soruşturma Evraklarının Düzenlenmesi
Soruşturma raporunun şekil yönünden de eksiksiz olması için, usule uygun bir rapor kapağı konulması, düzgün bir ifade ile silintisiz ve kazıntısız şekilde yazılmış olması, tarih, sayı, imza eksikleri bulunmaması, dizi pusulasındaki sıra numaralan ile rapor yazısındaki açıklamalar arasında bağlantı kurulması, raporun tüm sayfalarının düzenleyenler tarafından parafe edilmesi, raporun ve dizi pusulasının son sayfalarında isim ve unvanların yazılması ve imzalanmış olması, raporda dikkat edilecek hususlardandır..yazının devamı için tıkla….
Memurun Memura karşı suçundan Devlet Sorumludur
Kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken veya görevlerini yaparken kişilere zarar vermesi ilgili kamu Kurumunun hizmet kusurunu oluşturur. Bu durumda sorumlu, kamu görevlisinin emrinde çalışmakta olduğu kamu kurumu olup dava o kurum aleyhine açılmalıdır. (Yargıtay 4.HUKUK DAİRESİ, ESAS: 2013/2838, KARAR:2014/230)
İhbar Ve Şikayetler Hakkında Yapılacak İşlemler
4483 sayılı yasanın 17.07.2004 tarih ve 5232 sayılı yasa ile değişik 4.maddesinin 3. ve 4.fıkralarında “Bu Kanuna göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesi, iddiaların ciddî bulgu ve belgelere dayanması, ihbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması zorunludur....yazının devamı için tıklayın..